Hayvan yetiştiriciliği destekleri belli oldu

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın damızlık koç teke yetiştiriciliği, damızlık manda düvesi,  arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliği yatırımlarının desteklenmesine ilişkin uygulama esaslarını içeren tebliğleri, 15 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Damızlık koç teke yetiştiriciliği destekleri

Damızlık Koç Teke Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu damızlık koç-teke ihtiyacını karşılayacak işletmelerin kurulmasına yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Merkez Birliğine üye damızlık koyun keçi yetiştiricileri il birliklerince, 500 baş kapasiteye sahip damızlık koç-teke üretimine yönelik yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 başa sahip olacak şekilde artırılmasını, rehabilitasyon yatırımlarını ve bu işletmelerden damızlık koç-teke alımı yapacak Birlik üyesi yetiştiricileri kapsayan Tebliğ ile verilecek hibe desteği, Bakanlıkça belirlenecek olan illerde 2017-2019 yılları arasında uygulanacak.

Tebliğde anaç hayvan, yetiştiricinin koç-teke alımı için müracaat tarihinde en az 12 aylık (360 gün) yaşta olan dişi koyun ve keçi olarak tanımlandı.

Hibe tutarı, hibeye esas proje tutarının; inşaat yatırımı, hayvan alımı ile makina, alet ve ekipman alımı için yapılacak yatırımların %50 oranındaki nakdi tutarı olacak.

Tebliğ kapsamındaki desteklerden; yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, makina, alet ve ekipman alımı olarak belirlenen projelerle başvuran birlikler, rehabilitasyon veya kapasite artırımı projelerinde Tebliğ kapsamındaki yatırım konularını ihtiva eden bir proje ile başvuran birlikler ile bu işletmelerden damızlık koç-teke alan birlik üyesi yetiştiriciler yararlanacak.

Yatırım konuları ve hibe oranları

Tebliğ kapsamında; yeni yatırım veya kapasite artırımı/rehabilitasyon konusunu kapsayan inşaat yapımı, makina alet ve ekipman alımına ait gerçekleşme tutarının %50’si, bu işletmelerden damızlık koç-teke satın alan birlik üyesi yetiştiricilere alım tutarının %50’si oranında hibe desteği verilecek.

Yatırım yapan birlikler ağıl inşaatı, kapasite artırımı/rehabilitasyon, makina, alet ve ekipman alımı desteklerinden bir kez yararlandırılacak. Koç-teke alımı desteklemesinden birlikler yararlanamayacak.

Yetiştiriciler, her elli baş anaç hayvana kadar bir baş koç-teke olmak üzere en fazla beş baş koç-teke alabilecek ve destekleme hibesinden bir kez yararlandırılacak.

Birliklerce kurulacak veya kapasitesi artırılacak işletmelerden ilk 500 baş damızlık koç-teke alımının desteklenmesinden sonraki takip eden yıllarda koç-teke hibesinin devam edip etmeyeceği bütçe imkanları dahilinde Bakanlıkça belirlenecek.

Yetiştiricilerin satın alacağı damızlık koç-tekeler; Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılacak uygulama rehberinde belirlenmiş olan teknik ve sağlık şartlarını taşıması gerekecek. Damızlık olarak yetiştirilecek hayvanlar, halk elinde ıslah projesi kapsamında olan işletmelerden, Bakanlık küçükbaş hayvanların ırk ıslahına yönelik soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulduğu işletmeler ile TİGEM işletmelerinden temin edilecek.

Damızlık düve yetiştiriciliği destekleri

Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği ile de, damızlık manda yetiştiriciliği yapan modern büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkenin damızlık manda ihtiyacının karşılanması, son yıllarda azalan manda sayısının artırılması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesini sağlayacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliklerine üye olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin yapacakları, 150 baş kapasiteye sahip, damızlık manda düve üretimi ve ticari gebe manda satışı için yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 150 baş olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını kapsayan hibe desteği, Bakanlıkça belirlenecek olan illerde 2017-2019 yılları arasında uygulanacak.

Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı en az 12-24 aylık dişi gebe olmayan manda, en az 3 aylık gebe manda ve en az 24 aylık yaşta erkek manda alımları desteklenecek.

Yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, hayvan alımı ile makine alet ve ekipman alımı olarak belirlenen projelerin üçü ile birlikte başvuran yatırımcılar, rehabilitasyon veya kapasite artırımı projelerinde Karar kapsamındaki manda yetiştiriciliği yatırım konularından en az birini ihtiva eden bir proje ile başvuran yatırımcılar desteklerden yararlanacak.

Tebliğ kapsamında kurulacak işletmeler için; yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyon konusunu kapsayan inşaat yatırımına, hibeye esas gerçekleşme tutarının %50’si, damızlık dişi manda ve manda boğası alımına, hibeye esas alım tutarının %50’si, yem karma ve dağıtma makinesi ve gübre sıyırıcı alımına, hibeye esas alım tutarının %50’si oranında hibe desteği verilecek. Kurulacak işletmelerde her 50 baş dişi manda için 1 baş manda boğası olacak.

Yatırımcı beş yıl süre ile yatırım konusunda faaliyetini sürdüreceğine dair taahhütname verecek.

Diğer hayvan yetiştiriciliği destekleri

Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği de, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, girişimciliğin teşvik edilmesi, yetiştiricilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda istihdama katkı sağlayacak arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğinde üretimin artırılması, kalitenin yükseltilmesi amacıyla damızlık işletmelerinin ve ticari modern işletmelerin kurulmasına yönelik usul ve esaslar belirlendi.

Arıcılık destekleri

Üretim potansiyeline göre Bakanlıkça belirlenecek illerde 2017-2019 yılları arasında; arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsayan Tebliğ kapsamında Bakanlıkça belirlenecek illerde, AKS’ye kayıtlı en az 30 arılı kovana sahip veya arı yetiştiriciliği konusunda eğitim aldığını belgeleyen kişiler desteklemelerden yararlandırılacak. Destekleme konuları; bal süzme makinası, bal eritme ve dinlendirme kazanı, sır alma teknesi, polen tuzaklı boş kovan, elektrik üreten güneş enerjisi sistemi, seyyar arıcı barakası, bal sağım çadırı malzemelerini kapsayacak. Yetiştiriciler 3 yıl süre ile faaliyetini sürdüreceğine ve almış olduğu makina, alet ve ekipmanı bu süre boyunca işletmesinde faal tutacağına dair taahhütname verecek.

Kaz ve hindi yetiştiriciliği destekleri

Tebliğ kapsamında Bakanlıkça belirlenen illerde 1.000 adet kapasiteli damızlık kaz, 500 adet kapasiteli ticari kaz ile 1.000 adet kapasiteli ticari hindi işletmeleri desteklenecek. Uygulama rehberinde belirtilen esaslar çerçevesinde yatırım için başvurusu onaylanan yetiştiricilere, damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makina, alet ve ekipman alımı, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, alet ve ekipman alımı için destekleme ödemesi yapılacak.

İpekböcekçiliğinde ise Bakanlıkça belirlenecek illerde dut bahçesi tesisi ve ipekböceği besleme evi yatırımı için hibe desteği uygulanacak.

Bunları da beğenebilirsin
yorum Yap